ΦΟΙΤΗΣΗ

  Η εφαρμογή κατάλληλης διδακτικής μεθοδολογίας,                                                                                                                                                                                                                                η συμμετοχή των μαθητών μας σε πολιτισμικές και

άλλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες αλλά και

η συνεχής υποστήριξή τους από ΕΕΠ (ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, λογοθεραπεύτρια)

έχει σαν στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους

και την κοινωνική αλλά και επαγγελματική τους ένταξη.
Στο σχολείο  μας λειτουργούν οι παρακάτω τομείς

με τις αντίστοιχες ειδικότητες:

  • Μηχανολογικός με την ειδικότητα των ψυκτικών εγκαταστάσεων & κλιματισμού
  • Ηλεκτρολογικός με την ειδικότητα των Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών Χώρων
  • Εφαρμοσμένων Τεχνών με την ειδικότητα των συντηρητών έργων τέχνης & αποκατάστασης
  • Οικονομίας & Διοίκησης με την ειδικότητα των υπαλλήλων οικονομικών υπηρεσιών

Η φοίτηση στο σχολείο γίνεται σε δυο βαθμίδες στην Α' και στην Β' βαθμίδα.

Στην Α' Βαθμίδα εγγράφονται απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου ή μετεγγράφονται μαθητές του Γυμνασίου μετά από γνωμάτευση του Κ.E.Δ.Δ.Υ ή Δημόσιας Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας. Η φοίτηση διαρκεί για πέντε σχολικά έτη και διδάσκονται 14 έως 22 ώρες μαθήματα Γενικής παιδείας και 12 έως 20 ώρες μαθήματα ειδικότητας την εβδομάδα.
Οι μαθητές ολοκληρώνοντας την Α' Βαθμίδα τελειώνουν τον Α' Κύκλο και αποκτούν Πτυχίο Επιπέδου ΙΙ και επαγγελματικά δικαιώματα.

Έργα του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

Στην Β' βαθμίδα εγγράφονται απόφοιτοι Γυμνασίου και απόφοιτοι της Α' Βαθμίδας του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής ή μετεγγράφονται μαθητές Λυκείου Τ.Ε.Ε. ή ΕΠΑ.Λ. Λειτουργούν δύο κύκλοι σπουδών. Μετά από φοίτηση δύο τουλάχιστον ετών οι μαθητές τελειώνουν τον Α' Κύκλο και αποκτούν Πτυχίο Επιπέδου ΙΙ και επαγγελματικά δικαιώματα. Αν συνεχίσουν την φοίτηση τους για δύο ακόμα έτη τελειώνουν και τον Β' κύκλο και αποκτούν Πτυχίο επιπέδου ΙΙΙ.

Οι απόφοιτοι της Α' βσθμίδας του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής εχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν τον ίδιο τομέα κατευθείαν στον Β' κύκλο (2 έτη) είτε να αλλάξουν τομέα ξεκινώντας από τον Α Κύκλο (4 έτη) της Β' βαθμίδας.

Το Πτυχίο του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής (Β' Βαθμίδας) είναι αντίστοιχο με του Ενιαίου Λυκείου.