Πληροφορίες Φοίτησης

Η εφαρμογή κατάλληλης διδακτικής μεθοδολογίας, η συμμετοχή των μαθητών μας σε πολιτισμικές και άλλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες αλλά και η υποστήριξή τους από ΕΕΠ (ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, λογοθεραπεύτρια) έχει σαν στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και την κοινωνική αλλά και επαγγελματική τους ένταξη.

 

Στο σχολείο μας λειτουργούν οι παρακάτω τομείς με τις αντίστοιχες ειδικότητες:

 

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος: 1) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 2) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τομέας Μηχανολογίας: 1) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού: 1) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών: 1) Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας: 1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας: 1) Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων 2) Βοηθός Νοσηλευτή

Διάρθρωση Τάξεων

Σύμφωνα με την περ. γ της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.3699/2008 (Α  199) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν. 4415 (Α  159), «τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α, Β, Γ, Δ Γυμνασίου και τις τάξεις Α, Β, Γ, Δ  Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία».

Ειδικότερα, «στην Α  τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α  ή Β  τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ..

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ  τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: i) στην Α  τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου, ii) στην Α  τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α  τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α  τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, ν) στην Α  τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και νi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης».

Για τις εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση των μαθητών στις Α, Β, Γ, Δ  τάξεις του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις για τα ημερήσια και εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωμάτευση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τα ωρολόγια προγράμματα των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων συντάσσονται με βάση την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 68755/ΔΕ/26-04-2017 (ΦΕΚ 1606/Β/10-05-2017) με θέμα: Ωρολόγια προγράμματα των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων  Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.). Τονίζεται ότι τα Ω.Π των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ ακολουθούν τα Ω.Π των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ως προς τους Τομείς και τις Ειδικότητες.

Αριθμός Μαθητών

«Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ανά τμήμα γενικής παιδείας, τομέα ή ειδικότητας ορίζεται από κατ ελάχιστον πέντε (5) έως κατ ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα.».